Evangeliška laisvė – vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos.

Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas

Bendruomeniškumas – puoselėjame artimą bendravimą tarp bendruomenės narių.

Liudijimas – laisva valia, savo darbais ir žodžiais siekiame liudyti Evangeliją šalia mūsų esantiems.

Bendravimas – esminiuose dalykuose siekiame vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis.

Socialinis atsakingumas – skatiname rūpintis vargšais ir vieni kitais.

Šiuolaikiškumas – stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti ir bendrauti.

 

Istorinė kilmė: Laisvųjų Krikščionių bendruomenių šaknys yra Anabaptistų judėjime XVI a.

Pradžia Lietuvoje: Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčia įregistruota 1991 11 25.

Vadovavimo struktūra: visuotinis narių susirinkimas apsprendžia bažnyčios dvasinę, organizacinę, finansinę-ūkinę veiklą, kurią vykdo bažnyčios taryba.

Narystė organizacijose: Nuo 2014 metų priklausome Tarptautinei Broliškųjų Menonitų bendruomenei (ICOMB)